+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Artykuły

Nie ma skutecznej diagnostyki weterynaryjnej bez obrazowania rentgenowskiego. aparaty rentgenowskie stały się niezbędnym narzędziem każdego nowoczesnego, kompleksowo wyposażonego gabinetu.

Pracownie rentgenodiagnostyki w gabinetach weterynaryjnych są coraz powszechniejszym widokiem. Otwarcie gabinetu RTG jest niejednokrotnie wielką niewiadomą dla przyszłych użytkowników. Pierwszym krokiem przy jego planowaniu jest sprawdzenie warunków lokalowych.

Jednym z elementów aranżacji pracowni rentgenowskiej jest wybór odpowiedniego aparatu diagnostycznego. Wybór musi być świadomy, gdyż wpływa znacząco na to, w jakich warunkach będziemy pracować. Należy rozważyć czynnik ekonomiczny cenę i przeznaczenie aparatu. aparaty rentgenowskie mogą być przenośne o wielkości i wadze umożliwiających ich komfortowy transport lub stacjonarne charakteryzujące się większymi gabarytami i mocą.

Otwarcie gabinetu rentgenowskiego, oprócz doboru aparatu, wiąże się z wy borem metody akwizycji obrazu rentgenowskiego. dzięki szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowej do wyboru mamy kilka różnych metod rejestrowania obrazu. oprócz tradycyjnej analogowej, są to również cyfrowe systemy cr i dr. metoda analogowa wykorzystuje tradycyjne błony rentgenowskie, które w celu uzyskania obrazu należy poddać obróbce fotochemicznej. skróty cr oraz dr oznaczają kolejno: computed radiography radiografia komputero wa i digital radiography radiografia cyfrowa.

Ważnym elementem pracy gabinetu rentgenowskiego jest ochrona radiolo-giczna i bezpieczeństwo pracy. w artykule opisujemy podstawy dobrej prak-tyki pracy z promieniowaniem jonizującym, kierując się między innymi zasadą alara (as low as reasonably achievable), czyli tak nisko jak to tylko możliwe.

Ważnym elementem pracy z aparatem rentgenowskim jest znajomość parame-trów obrazowania. w zależności od doboru parametrów ekspozycji otrzyma-ny radiogram prezentuje stosowne struktury – tkanki miękki i kostne, ważne jest więc, aby wykonujący zdjęcie wiedział, co chce na nim zobaczyć, a następ-nie odpowiednio dobrał warunki ekspozycji. właściwe ich ustawienie ma fun-damentalny wpływ na jakość i treść otrzymywanego radiogramu.

W poprzednich artykułach opisywaliśmy różne rodzaje akwizycji obrazu: analogową (obraz powstaje na błonach rentgenowskich) i cyfrową (obraz prezentowany jest w formie cyfrowej na ekranie monitora). to drugie rozwią-zanie oferuje nam wiele funkcjonalności, dlatego tak ważnym elementem sys-temów cyfrowych jest dostarczone wraz nim oprogramowanie. w zależności od modelu umożliwia ono pomiar różnych parametrów, od tych najprost-szych, po bardziej zaawansowane. wyposażone może być także w dodatkowe elementy, takie jak ris czy pacs, umożliwiające rejestrowanie, archiwizację i dystrybucję obrazów.

Dane Kontaktowe

  • icon
    MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp. k.,
    ul. Sucha 16, 80-531 Gdańsk.
  • icon
    +48 58 345 23 16